Samenwerking

11 juli 2018

Dossier Compensatie: compensatieformule infrastructuur

1. Historiek

2014

ORI heeft dossier ingediend bij ATO voor AWV voor het bekomen van een regeling van compensatie voor belangrijk economisch nadeel voor het jaar 2013.

Er is consensus dat bij de verschillende opdrachtgevers Aquafin, AWV, Infrax dat er wel degelijk een probleem is. Ze erkennen het belangrijk economisch nadeel en zijn bereid mee te werken aan een oplossing. Er is een formule uitgewerkt in door AWV.

 

AWV heeft een omzendbrief opgemaakt: Dienstorder MOW/AWV/2014/ dd. 18/07/2014

In opvolging daarvan heeft Infrax eveneens een akkoord gegeven voor compensatie: brief van Infrax dd25-03-2015

Aquafin heeft het akkoord bekomen van minister Schauvliege: brief 16-12-2014.

De minister heeft nadrukkelijk in haar brief opgenomen dat voor de toekomst er een oplossing dient uitgewerkt te worden waarbij rekening wordt gehouden met de structurele prijsevoluties in beide richtingen.

 

2015

In 2015 is gestart met overleg met Aquafin voor het uitwerken van een herzieningsformule die in beide richtingen compenseert. Het is een lang en moeilijk proces geweest. Hieronder treft u  de formules aan die uitgewerkt zijn in overleg met de opdrachtgevers.

2. Vaststelling: Evolutie van de lonen tegenover evolutie van de aannemersprijzen

De tabel geeft duidelijk de evolutie van de lonen (technologiesector) t.o.v. index (riolerings- en wegenisindex) weer. De riolerings- en wegenisindexen zijn opgebouwd op basis van de prijzendatabank van Aquafin. De prijzendatabank registreert de werkelijke gunningsprijzen van alle gestandaardiseerde posten van de aannemers voor een representatieve korf van infrastructuurwerken. De indexen zijn een onafhankelijk bron en zijn gestoeld op portefeuilleniveau en niet op project niveau.

 

De blauwe lijn is de loonindex. De grijze lijn is de som van riolerings- en de wegenisindex met een verdeling van 50% riolering en 50% wegenis en de gele lijn is de verdeling 70% riolering en 30% wegenis, de oranje lijn is de verdeling 30 % riolering en 70 % wegenis. Ze kennen eenzelfde verloop.

 

De prijzen van de aannemers zaten op een dieptepunt in 2013; 2014 en 2015 en zijn terug aan het stijgen sinds 2016. In het 2e kwartaal van 2017 hebben we een gemiddelde prijsstijging t.o.v. de laagconjunctuur in 2014 2015 van ongeveer 20 procent.

 

Om op vergelijkbaar niveau te zitten met de prijzen 2011 (het referentiejaar), zullen de prijzen nog met 10 tot 15 procent moeten stijgen.

 

3. Compensatieformule studieopdrachten riolerings- en wegeniswerken

Voor de dossiers waar nog geen herzieningsformule in het studiecontract staat.

 

Alle partijen (opdrachtgevers en de sector van de advies- en ingenieursbureaus) zijn het erover eens dat de compensatieformule een reële en billijke formule is voor de berekening van het economisch nadeel zoals opgenomen in de regelgeving van de wet op de overheidsopdrachten. De aanvragen voor compensatie dienen project per project te gebeuren en zullen dan ook project per project worden geëvalueerd.

Het gaat over aanbestedingen in de periode vanaf 2014 tot heden.

Als de prijzen van de aannemers blijven stijgen zal deze formule gewoon uitdovend werken.

 

De compensatieregeling voor belangrijk economisch nadeel is gebaseerd op de regelgeving van de wet op de overheidsopdrachten.

Formule

Parameters van de formule

 loonindex op datum van aanbesteding

 loonindex op datum van indiening offerte

 

RIab = de rioleringsindex op datum van aanbesteding

WIab = de wegenisindex op datum van aanbesteding

 

RIio = de rioleringsindex op datum indiening offerte

WIio = de wegenisindex op datum indiening offerte

 

RA (%) = Rioleringsaandeel: % aandeel posten SB 250 hoofdstuk 7

WA (%) = 100 % - RA(%) (Wegenisaandeel: % aandeel van alle andere posten)

Definitie van de indexen

De compensatievergoeding is enerzijds afhankelijk van de infrastructuurindex, opgesplitst in een rioleringsindex en een wegenisindex, en anderzijds van de loonindex. De kostprijs der werken bestaat uit een aandeel wegeniswerken (kost wegenisaandeel) en een aandeel rioleringswerken (kost rioleringsaandeel)

 

Definitie van aandeel wegeniswerken en rioleringswerken

De basis wordt gevormd door de aanbestedingsbedragen in Euro exclusief BTW.

 

RA (%) = Rioleringsaandeel: % aandeel van de posten SB 250 hoofdstuk 7

WA (%) = 100 % - RA(%) (Wegenisaandeel: % aandeel van alle andere posten)

 

De bepaling van de compensatie vergoeding voor de studieopdracht wordt à rato van beide aandelen berekend en is dus projectgebonden.

 

Rioleringsindex (RI): index op basis van de prijzen riolering in infrastructuurwerken

Wegenisindex (WI): index op basis van de prijzen wegenis in infrastructuurwerken.

 

 

Definitie van de loonindex

  • de loonindex gebaseerd op de waarde van de Agoria-index van het kwartaal van de aanbesteding
  • de loonindex gebaseerd op de waarde van de Agoria-index van het kwartaal van indiening van de offerte van de studieopdracht

 

De referentie loonindex is deze van Agoria: landsgemiddelde voor meer dan 10 werknemers.