Professioneel

25 maart 2020

Tijdelijke opschorting van de procedure voor de sociale verkiezingen

In het licht van het strikte en uitzonderlijke kader waarin we verkeren naar aanleiding van de corona-epidemie, zijn de sociale partners op dinsdag 24 maart 2020 in de NAR tot een akkoord gekomen omtrent de bepalingen bij de beslissing van de G10 om tijdelijk de procedure voor de Sociale verkiezingen 2020 op te schorten. 

 

De Raad adviseert dat de Koning een nieuwe datum vastlegt voor de sociale verkiezingen. Hij suggereert de periode van 16 tot 29 november 2020, afhankelijk van hoe de huidige gezondheidssituatie door het coronavirus verder evolueert. 

 

Alle akkoorden gesloten op datum van de tijdelijke opschorting van de verkiezingsprocedure worden behouden en blijven onveranderd, behalve de akkoorden die doelloos zijn geworden en die uitdrukkelijk het coronavirus vermelden (bv. akkoorden over stemming per brief). 

 

De sociale partners zijn in het bijzonder overeengekomen om:  

 • de procedure op te schorten vanaf dag X+36 (de dag na de laatste nuttige dag voor indiening van de kandidatenlijsten)
 • derhalve de indiening van de kandidatenlijsten te laten verlopen zoals gepland (uiterlijk op X+35), maar de mededeling aan het personeel van de kandidatenlijsten in papieren of elektronisch formaat, op te schorten
 • de ontslagbescherming te garanderen voor de op dag X+35 volgens de regels ingediende kandidaten
 • te garanderen dat het sociaal overleg tijdens de periode van tijdelijke opschorting wordt voortgezet binnen de organen in hun huidige samenstelling
 • wat de (potentiële) plaatsvervangende kandidaten betreft op dagen X+54 en X+76, de periode van zogeheten 'occulte bescherming' op te schorten vanaf (de actuele) dag X+36 tot de nieuwe (fictieve) dag 'X', die te bepalen is naargelang de gewijzigde kalender van de sociale verkiezingen, hetzij 36 dagen voor hervatting van de kalender van de sociale verkiezingen
 • de tweede kiesvoorwaarde van uitzendkrachten te berekenen (26 dagen tussen X en X+77) gedurende een periode die loopt vóór en na de schorsing
 • de oorspronkelijke datum Y te behouden (in mei 2020) als criterium voor het onderzoek naar de verkiesbaarheidsvoorwaarden, ook voor de plaatsvervangende kandidaten
 • inzake de beschermingsperioden van beschermde werknemers (wet van 19/03/1991) als gevolg van de sociale verkiezingen van 2016 die geen kandidaat zouden zijn in 2020, het onderscheid te maken tussen werknemers die werden ontslagen tot en met 17 maart 2020 (datum van de G10-verklaring) en na die datum: 
 • tot en met 17 maart 2020, wordt de vergoeding bedoeld in art. 17 §1 berekend tot en met de oorspronkelijke fictieve datum (tussen mei en juli 2020) van de installatie van de organen (ten laatste op Y+45)
 • na 17 maart 2020, wordt de vergoeding bedoeld in art. 17 §1 berekend tot en met de nieuwe datum van installatie van de organen (na het uitstellen van de sociale verkiezingen 2020) 
 • tot slot, in het specifieke geval van délégués die zes extra maanden beschermd zijn in toepassing van artikel 2, §2, al. 2, van de wet van 19/03/1991, zullen die zes maanden lopen vanaf de eerste dag van de nieuwe periode van sociale verkiezingen (nieuwe dag Y) 

 

De volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure kan worden vastgesteld in ondernemingen waar geen enkele kandidatenlijst ten laatste op X+35 werd ingediend.

Het einde van de tijdelijke opschorting is op dit moment voorzien in het najaar, op een datum die voortvloeit uit de nieuwe verkiezingsperiode te bepalen door de Koning op advies van de Nationale Arbeidsraad.

 

De sociale partners roepen de regering op om met spoed het wetgevend en regelgevend kader in die zin goed te keuren om alle betrokken partijen de broodnodige rechtszekerheid te geven.

 

Bron: VBO

Wat zijn 'sociale verkiezingen'?

De sociale verkiezingen voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk zullen plaatsvinden in 2020.

Deze sociale verkiezingen betreffen meer dan 6000 ondernemingen. Onder onderneming moet worden verstaan, zowel ondernemingen uit de private sector met handels- of industriële finaliteit, als  ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals de sociale en gezondheidsdiensten.

 

De sociale verkiezingen hebben tot doel ongeveer 9000 organen op te richten of te vernieuwen, meer bepaald 3000 ondernemingsraden en 6000 comités voor preventie en bescherming op het werk.

 

Er moet een ondernemingsraad worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen. Bovendien moeten deze raden ook worden vernieuwd van zodra een onderneming gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt. In de ondernemingen die tussen 50 en 99 werknemers tewerkstellen en die een ondernemingsraad moeten vernieuwen, moet niet worden overgegaan tot de verkiezing van de leden van de raad. Hun mandaat zal worden uitgeoefend door de verkozen personeelsafgevaardigden van het comité voor preventie en bescherming op het werk.

 

Er moet een comité voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht of vernieuwd in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen.

 

De ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk, zijn inspraakorganen in de onderneming die paritair zijn samengesteld uit enerzijds het ondernemingshoofd en zijn vertegenwoordigers, en anderzijds de vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming.

 

Het ondernemingshoofd wijst de leden van zijn afvaardiging aan onder het leidinggevend personeel, terwijl de leden van de werknemersafvaardiging verkozen worden door de werknemers zelf en voorgedragen worden door de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties (deze laatste enkel bij verkiezingen voor de ondernemingsraad).

 

Bron en meer info: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


Lees ook

Professioneel

1 juli 2020

De blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen

Monard Law en Group S organiseerden op 25 juni 2020 een webinar rond de blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen. Dit webinar werd opgenomen en kan hier bekeken worden.

lees meer

Sector

27 juni 2020

BETIC vervoegt VK Architects & Engineers

ORI-lid VK Architects & Engineers heeft het Luxemburgse ingenieursbureau BETIC overgenomen. Met deze overname zet VK zijn internationale groeiambities verder kracht bij. Na de overname van EDV, Stedec en het Nederlandse Infranea is Betic de vierde overname in 5 jaar tijd.

lees meer

Maatschappelijk

26 juni 2020

VBO lanceert 'Focus Conjunctuur': coronacrisis slaat diepe krater in welvaart.

Twee keer per jaar bevraagt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. De enquête werd afgenomen in de tweede helft van mei. Uit de resultaten blijkt dat de gezondheidscrisis die we momenteel doormaken ook de economische gezondheid van het bedrijfsleven fel onder druk zet. Download hier het rapport.

lees meer