Sector

14 april 2020

De Watergroep: aangepaste maatregelen in het kader van de coronacrisis

In het kader van de huidige Coronavirus-crisis hanteert ook De Watergroep aangepaste maatregelen om bepaalde werken opnieuw te kunnen opstarten. Lees hier meer over in dit artikel.

 

Ook De Watergroep streeft er naar om de continuïteit van de dienstverlening te combineren met het nemen van de nodige maatregelen om enerzijds de verspreiding van het coronavirus te vermijden en anderzijds de hinder voor de klanten en vennoten te beperken. De Watergroep maakt hierbij een opsplitsing in 5 verschillende types van projecten:

 

Type 1: dringende en noodzakelijke werken

Type 2: solitair werk (eenmanstaken)

Type 3: nieuwe aftakkingen + leidingwerken waarvoor we niet bij klanten binnengaan

Type 4: rioleringswerken

Type 5: vernieuwen van aftakkingen en leidingwerken waarvoor we bij klanten binnengaan (bv. aanpassingswerken met overkoppelingen en vernieuwingen).

 

Werken van type 1 en 2 dienen te blijven doorgaan.

Voor wat de types 3 tot en met 5 betreft, volgt De Watergroep de richtlijnen van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende COVID-19 (versie 06/04/2020), die voorzien in het volgende:

bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan), voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste.

 

Hieruit blijkt dat opdrachten waarvoor werken binnenshuis bij de klanten noodzakelijk zijn, enkel in geval van hoogdringendheid uitgevoerd kunnen worden. Voor deze opdrachten (werken binnenshuis – de werken van type 5) zullen voorlopig niet-dringende nieuwe werken niet opgestart worden en niet-dringende lopende opdrachten geschorst worden. De Watergroep behoudt zich het recht voor om zich te beroepen op het toepasselijke bestekbepaling en/of art. 38/12 §1 KB Uitvoering om de opdracht te onderbreken/schorsen aangezien deze opdrachten niet zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd, wat i.c. het geval is door de coronacrisis.

Binnen diezelfde maatregelen van de FOD Binnenlandse Zaken wenst De Watergroep de werken van type 3 en 4 maximaal te hervatten, voor zover de aannemer de ‘social distance’ en andere COVID-19-maatregelen kan garanderen en voor zover dit mogelijk is met onze synergiepartners. Zie hieronder voor de richtlijnen.

De Watergroep beklemtoont uitdrukkelijk het belang van de naleving van deze maatregelen en rekent op de medewerking van eenieder voor een stipte opvolging ervan.

 

Overzicht richtlijnen binnen coronacrisis

1) Hygiëne

Er moet voldoende in de mogelijkheid voorzien worden dat medewerkers regelmatig hun handen kunnen wassen. Hiervoor moet voldoende water en zeep beschikbaar zijn. Daarnaast moeten alle hygiënemaatregelen uitgevaardigd door de Nationale Crisiscel gerespecteerd worden.
 

2) Social distancing

Bij voorkeur worden enkel eenmanstaken uitgevoerd. In alle andere gevallen heeft iedereen het recht om onveilige werken stil te leggen. Alvorens de werken aan te vatten, dient bekeken te worden hoe te allen tijde het principe van social distancing (onderlinge afstand tussen personen minimaal 1,5 meter) kan worden gerespecteerd tijdens uitvoering van de werken (cfr verder vermelde risicoanalyse). Kan dit niet worden gewaarborgd, dan kunnen de werken niet aanvatten, tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat dit wel kan met de nodige bijkomende beschermingsmaatregelen. 
 

 3) Extra praktische aandachtspunten

 • Niet carpoolen door techniekers, niet in elkaars camionette komen, niet elkaars gereedschap vastnemen.
 • Geen documenten door een klant laten tekenen of invullen, noch op papier, noch op een tablet.
 • Overdrachten, werfdossiers en intentieverklaringen, enz. worden elektronisch overgedragen. Enkel werktoelatingen, terbeschikkingsstellingen en minnelijke vaststellingen moeten fysiek worden behandeld. Hier dienen er maatregelen te worden genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.
 • Bij de samenwerking van medewerkers van verschillende werkgevers (aannemers, onderaannemers, synergie) dient steeds voor de start van de werken te worden nagegaan of de voorgeschreven algemene richtlijnen en de specifieke maatregelen voorzien in het veiligheids- en gezondheidsplan begrepen werden en worden toegepast.
 • Hygiënemaatregelen in combinatie met persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Werfvergaderingen moeten via teleconferencing of in open lucht georganiseerd worden.
 • In de werfkeet mag maximaal 1 persoon per 10 m² aanwezig zijn.
 • Er moet een duidelijk plan van aanpak zijn voor de sanitaire voorzieningen inclusief het onderhoud ervan: hoe worden de oppervlakten gereinigd, hoe vaak en hoe wordt dit geregistreerd ...
 • Voorziening voor de werknemers op de werf voor het nemen van pauze, het schuilen bij regen …, waarbij er rekening is gehouden met 'social distancing'.
   

4) Voorafgaande risicoanalyse

Indien van toepassing, dienen de risicoanalyses aangevuld met de risico’s en te treffen maatregelen rond corona. 

Voor onderstaande type-activiteiten moet er een degelijke risicoanalyse zijn met de nodige preventiemaatregelen, aangevuld met de risico’s en maatregelen rond corona (niet-exhaustieve lijst): 

 • Werfverplaatsingen
 • Werfinrichting
 • Graven sleuven
 • Boringen
 • Sleufherstel (incl. bestrating)
 • Aanleg buizen
 • Manipuleren van objecten waar meerdere personen voor nodig zijn.
 • De Watergroep houdt zich het recht voor om werken stil te leggen bij een onvolledige risicoanalyse of onvoldoende maatregelen.


Type 1 & 2: Er wordt geen schriftelijke risicoanalyse verwacht. De betrokken medewerker moet  zich vergewissen van de maatregelen die noodzakelijk zijn i.v.m. 'social distancing' en hygiëne zoals hierboven vermeld. 

Type 3 & 4: De aannemer dient een degelijke schriftelijke risicoanalyse te maken en die voor de start van de werken aan de toezichter te bezorgen. In deze risicoanalyse worden de door de coronacrisis extra geïntroduceerde risico’s geïnventariseerd samen met de bijpassende specifieke preventiemaatregelen die worden genomen. Aan de hand van deze risicoanalyse dient minimum te worden aangetoond hoe aan de hierboven vermelde algemene richtlijnen kan worden voldaan.

Type 5: Nog niet aan de orde gelet op de algemene richtlijnen van de FOD. Werkzaamheden buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen). 
 

5) Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

De veiligheidscoördinator verwezenlijking zal in kennis gesteld worden van de bijkomende maatregelen die de aannemer neemt op basis van de hierboven vermelde risicoanalyse. 

Indien de aannemer vaststelt dat bij het uitvoeren van de werken niet aan de algemene richtlijnen kan voldaan worden voor werken die onder het toepassingsgebied vallen van het KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen, moet vóór de start van de werken het advies van de veiligheidscoördinator verwezenlijking gevraagd worden. 

Het advies van de veiligheidscoördinator is bindend en moet strikt nageleefd worden. Bij ernstige twijfel over dit advies kan/moet contact opgenomen worden met de teamleider/interne preventieadviseur.

Relevante adviezen met betrekking tot bouwplaatsen zijn ook terug te vinden in het document ‘Maatregelen tegen het coronavirus op bouwplaatsen’ van Constructiv op de website van de confederatie bouw.

Bron: De Watergroep


Lees ook

Sector

7 augustus 2020

'Problematische vooruitzichten voor najaar en 2021'

Via Bouwkroniek - Voor de meeste Vlaamse aannemers zit de bouwvakantie er op. De vooruitzichten voor het najaar zien er evenwel niet rooskleurig uit. Uit de recente bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat er een licht herstel is in het ondernemersvertrouwen, maar dat nieuwe opdrachten uitblijven. Bouwunie vreest voor een crisis op middellange termijn en vraagt de overheden om voor investeringshefbomen te zorgen.

lees meer

Sector

23 juli 2020

Arcadis and Tractebel contribute to the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries'

EFCA, the European Federation of Engineering Consultancy Associations, published the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries' booklet, where they are demonstrating the European Consulting Engineers’ capabilities to contribute to the 2030 Sustainable Development Agenda and the external dimension of the European Green Deal, by preparing climate-friendly public and private investment projects and introducing new solutions, management processes, and innovative practices that accelerate the achievement of SDGs.

lees meer

Sector

17 juli 2020

Maak kennis met de UOB versie 1.0

In Nederland werd op 4 juni de eerste versie van het UOB-platform opengesteld. De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers straks de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties.

lees meer