Sector

17 april 2020

Veiligheidscoördinatie in tijden van Covid-19

Auteur: Jean-Pierre Van Lier, Voorzitter VC-CS

 

Het Ministerieel besluit

De maatregelen ter bestrijding van de Coronavirus voor iedereen zijn terug te vinden in het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 

De restricties

Voor de bouwsector heeft dit concreet volgende impact:

  • Telethuiswerk voor het administratief personeel;
  • Is het thuiswerk niet mogelijk dan moet op de werf en bouwsites de social distancing van anderhalve meter worden gerespecteerd;
  • Kan de anderhalve meter niet worden gerespecteerd dan moeten deze bouwactiviteiten worden gestaakt;
  • Men moet ook onverkort stellen dat niet essentiële bedrijven (zie volgend punt) die in de onmogelijkheid zijn om de social distancing  en het telewerk te respecteren, moeten sluiten;
  • Enkel voor de essentiële diensten, voor de bouwsector  van het Paritair comité 124 zijn dit enkel dringende werkzaamheden en tussenkomsten wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke de regel van social distancing toe te passen.

 

De resultaatsverbintenis

Het behoud van de social distancing van anderhalve meter is een resultaatsverbintenis die ook voor het woon-werk verkeer en alle verplaatsingen met betrekking tot de uitvoering der werkzaamheden moet worden gerespecteerd.

 

De Welzijnswet

Algemene regels van de Welzijnswet blijven uiteraard overeind. Zo zullen de werkgevers hun risicoanalyses en bijgevolg hun preventieplannen ten gevolge van deze nieuwe situaties moeten bijsturen.

 

De veiligheidscoördinatie – algemeen

In het kader van de co-activiteiten dienen de bouwdirecties de nieuwe risico’s die hun interventies op de bouwplaats voor andere bouwdirecties (met inbegrip van hun onderaannemers) kunnen veroorzaken, aan de tussenkomende partijen op deze bouwplaats mede te delen. Hiermee wordt aan een van de basisregels van de veiligheids- en gezondheidscoördinatie op een Tijdelijke of Mobiele Bouwplaats beantwoord. Eén van die tussenkomende partijen is uiteraard de veiligheids- en de gezondheidscoördinator (veiligheidscoördinator). Deze laatste zal zich vergewissen dat de tussenkomende partijen ook in tijden van Coronacrisis op een bouwplaats blijven coördineren. Tekortkomingen in deze zal de veiligheidscoördinator in zijn Coördinatiedagboek (CD) notuleren.

 

Melding van tekortkomingen

Het bestrijden van de verspreiding van het Coronavirus is van algemeen belang. De bouwvakker die de desbetreffende specifieke regels niet respecteert, brengt niet enkel zichzelf en zijn collega’s maar ook alle omstaanders op een bouwplaats in gevaar. Deze regels niet toepassen is bijgevolg een tekortkoming in de coördinatie en zal zo mogelijk door de veiligheidscoördinator in het CD worden vermeld en medegedeeld.

 

Duiding van de risico’s m.b.t. de co-activiteiten

De veiligheidscoördinator dient de Coronacrisis als een kritieke fase van het bouwproces te beschouwen. Hij of zij zal dit duiden. De situatie moet op de voet worden gevolgd en wijzigt om de haverklap. Het Veiligheids- en GezondheidsPlan (VGP) kan hier dienst voor doen maar het meest aangewezen en efficiëntste is het CD. De duiding die de veiligheidscoördinator zal mededelen kan uit niet veel meer bestaan dan een herhaling van de bijkomende specifieke veiligheidsmaatregelen regels die hiervoor werden geciteerd. De social distancing zal ook tussen éénieder der tussenkomende partijen op een bouwplaats dienen gerespecteerd te worden en zo ook tussen twee arbeiders van verschillende aannemers. Het is aan de bouwdirecties om de nodige coördinatiemaatregelen te treffen om aan deze algemene regel te beantwoorden.

 

Plan van aanpak van de bouwdirecties uitvoering

Sommige bouwdirecties menen te moeten stellen dat nieuwe en bijkomende coördinatiemaatregelen door de veiligheidscoördinator via een geactualiseerd VGP moeten worden uitgevaardigd. Zij stellen bovendien dat zonder deze instructies zij hun werkzaamheden niet kunnen of mogen heropstarten. Hierbij wordt vergeten dat de bouwdirecties nog steeds zelf en onderling moeten coördineren. Diezelfde bouwdirecties verwarren wat zich bij de toepassing van Art 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaats in de ontwerpfase bij de selectie van de aannemers moet voltrekken. Hier wordt een plan van aanpak gevraagd waarbij de kandidaat aannemers moeten beantwoorden hoe zij aan de vereisten van wat in het VGP aan hen wordt gevraagd, zullen beantwoorden. Indien diezelfde bouwdirecties nu wachten op gebiedende instructies van de veiligheidscoördinator, die er nota bene nooit zullen komen, om hun preventieplannen en hun plan van aanpak bij te kunnen sturen, dan verzaken zij aan hun verantwoordelijkheden inzake preventie van de veiligheid en de gezondheid ten aanzien van hun eigen personeel. De onmogelijkheid om werken terug op te starten kan moeilijk of dus niet in de schoenen van de veiligheidscoördinator worden geschoven. Spijtig dat deze discussie op deze wijze ook moet worden gevoerd.

 

Overlegmomenten

In deze kritieke fases zal de veiligheidscoördinator zich des te meer moeten manifesteren. Niettegenstaande de veiligheidscoördinator niet zelf coördineert zal hij of zij een belangrijke rol in dit proces vervullen. Het is van essentieel belang om als veiligheidscoördinator bij de belangrijkste overlegmomenten aanwezig te zijn.

Een belangrijk overlegmoment is de heropstart na onderbreking van de werkzaamheden. 

 

Verplaatsingen

De veiligheidscoördinator zal zijn of haar verplaatsingen naar de werf bij een politiecontrole mogelijk moeten verrechtvaardigen. Volgens onze politieke verantwoordelijken zou een verklaring op eer voldoende zijn. Om discussies te vermijden kan men zich beter met documenten zoals een voorgaand verslag, de aanstelling of de voorafgaandelijke werfmelding (het document met de QR-code) wapenen.

 

FAQ 7bis – bijkomende beperkingen

In haar laatste toelichtingen heeft de overheidswege bijkomende beperkingen opgelegd:

 

BOUW (BINNEN/BUITEN/MET OF ZONDER BEWONERS) – Algemeen

Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).

 

De bedoelingen van deze bijkomende verplichtingen zijn eerbaar en te rechtvaardigen. Deze hebben  echter geen rechtsgeldigheid zoals een Ministerieel Besluit. De rechtszekerheid wordt hier zelf bij geschaad. Men zal de veiligheidscoördinator onmogelijk kunnen vragen om situaties te beoordelen zonder hem ertoe aan te zetten om een eigen interpretatie aan de regelgeving zoals in het MB bepaald, te geven.

Men mag ook vrezen voor een politioneel optreden op basis van deze interpretatie van het MB. Discussies kunnen maar best vermeden worden daar het tot frustraties en ergernis leidt.

 

Sociale en economische steunmaatregelen

Het zal niemand onbekend zijn dat een reeks van steunmaatregelen werden uitgevaardigd. Ook veiligheidscoördinatoren zullen door de gang van zaken zich genoodzaakt zien hun toevlucht hiertoe te moten nemen. Onze fiscalisten, boekhouders, sociale secretariaten, beroeps-organisaties zoals UCM en UNIZO kunnen hierbij helpen. Wijzelf, VCCS, verwijzen naar hen daar zij dit op de voet volgen en u het best raad en daad kunnen geven, beter dan wijzelf. 

 

We kunnen enkel maar gezond verstand aanraden en voor wat betreft het proactief beleid op bouwplaatsen, steeds een voorafgaande analyse van de situatie en het in kaart brengen van alle risico’s om deze te kunnen bestrijden, in het voordeel van alle bouwvakkers en eenieder op en rond de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Bron: memorandum VC-CS (zie bijlage)


Lees ook

Sector

7 augustus 2020

'Problematische vooruitzichten voor najaar en 2021'

Via Bouwkroniek - Voor de meeste Vlaamse aannemers zit de bouwvakantie er op. De vooruitzichten voor het najaar zien er evenwel niet rooskleurig uit. Uit de recente bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat er een licht herstel is in het ondernemersvertrouwen, maar dat nieuwe opdrachten uitblijven. Bouwunie vreest voor een crisis op middellange termijn en vraagt de overheden om voor investeringshefbomen te zorgen.

lees meer

Sector

23 juli 2020

Arcadis and Tractebel contribute to the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries'

EFCA, the European Federation of Engineering Consultancy Associations, published the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries' booklet, where they are demonstrating the European Consulting Engineers’ capabilities to contribute to the 2030 Sustainable Development Agenda and the external dimension of the European Green Deal, by preparing climate-friendly public and private investment projects and introducing new solutions, management processes, and innovative practices that accelerate the achievement of SDGs.

lees meer

Sector

17 juli 2020

Maak kennis met de UOB versie 1.0

In Nederland werd op 4 juni de eerste versie van het UOB-platform opengesteld. De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers straks de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties.

lees meer