Professioneel

30 april 2020

Ministerieel Besluit bepaalt de voorwaarden voor de heropstart van bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren vanaf 4 mei

De nieuwe versie van het Ministerieel Besluit dat onder meer de voorwaarden bepaalt voor de heropstart van bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren vanaf 4 mei werd vandaag gepubliceerd.

 

Telethuiswerk niet langer verplicht, maar wel aanbevolen

 

Voor de cruciale sectoren en essentiële diensten blijven de huidige regels van toepassing. Er verandert nagenoeg niets. Wel wordt bepaald dat indien zij hun activiteiten niet onderbroken hebben en zelf al de nodige veiligheidsmaatregelen toepassen, zij de generieke gids als inspiratiebron kunnen gebruiken.

 

Voor bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren, zoals advies- en ingenieursbureaus, wordt het vanaf 4 mei mogelijk om herop te starten ook wanneer bedrijven in sommige onderdelen van hun productie- of dienstverleningsketen een probleem hebben of hadden om ‘social distancing’ te organiseren. De sanctie van sluiting indien dat onmogelijk was, komt ook te vervallen. Concreet geldt nu voor de ‘niet-essentiële’ sectoren het volgende:

 

  • Telethuiswerk voor functies waarvoor dat kan wordt niet langer verplicht, maar wel aanbevolen. Waar telethuiswerk niet wordt toegepast, blijft ‘social distancing’ de norm, zowel op de werkvloer als bij het vervoer georganiseerd door de werkgever. Om dat te realiseren, nemen werkgevers tijdig passende preventiemaatregelen om de ‘social distancing’ te garanderen of, indien dat niet kan, maatregelen die minstens een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.

 

De generieke gids geldt voor werkgevers als leidraad om die passende preventiemaatregelen in te vullen. Het MB specifieert dat die preventiemaatregelen neerkomen op veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard. Sectoren en/of ondernemingen vullen de generieke gids aan met richtlijnen en/of voorzien andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben voorrang op individuele.

 

Op ondernemingsniveau verloopt het concretiseren van deze preventiemaatregelen via het sociaal overleg (CPBW of VA) of, daar waar geen overlegorganen aanwezig zijn, in overleg met de werknemers en met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. Alle werknemers worden tijdig geïnformeerd en ook opgeleid over de preventiemaatregelen. Ook ten aanzien van derden moet de onderneming tijdig communiceren over de vastgestelde veiligheidsvoorschriften.

 

Dat betekent ook dat iedereen daartoe gehouden is: werkgever, werknemer en derden.

 

De controle op de naleving van deze voorwaarden gebeurt door de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk, die ook instaat voor het informeren en begeleiden van werkgevers en werknemers.

 

Verder zijn de lokalen van de ondernemingen uit ‘niet-essentiële’ sectoren enkel toegankelijk voor interacties in B-to-B en B-to-Gov.

 

In de lokalen van de ondernemingen uit cruciale sectoren en essentiële diensten zijn daarnaast ook B-to-C-contacten mogelijk, voor zover die interacties niet op afstand kunnen plaatsvinden en mits het respecteren van de regels van ‘social distancing’.

 

Ten slotte mogen op 4 mei ook de winkels al terug openen die kledingstoffen, breigarens, handwerken en fournituren verkopen.


Lees ook

Professioneel

26 mei 2020

ORI steunt de #O2BE oproep van het VBO

Bij de pakken blijven zitten is geen optie. Waarom niet met zijn allen werken als het veilig kan? Want wie vandaag de economie helpt, geeft de samenleving zuurstof. Met deze oproep betuigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn respect voor elkeen die terug veilig aan de slag gaat in vaak niet-evidente omstandigheden.

lees meer

Sector

6 mei 2020

Waterbeleidsnota 2020-2025

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

lees meer

Partners

5 mei 2020

VLARIO verwelkomt nieuwe voorzitter Patrick Willems

Vanaf april heeft professor Patrick Willems het mandaat overgenomen van professor emeritus Jean Berlamont als voorzitter van VLARIO. VLARIO bedankt professor Jean Berlamont, die 7 jaar deze taak op zich heeft genomen, en VLARIO op de kaart gezet heeft bij verschillende actoren. Lees verder op vlario.be.

lees meer