Corona Updates

Op deze pagina vindt u informatie en updates terug omtrent het Coronavirus (COVID-19) en de verschillende maatregelen die een impact hebben op de sector van advies- en ingenieursbureaus

Steunmaatregelen per regio voor advies-en ingenieursbureaus

Federaal

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

 

Vlaanderen

 

Wallonië

 

Brussel

 

 

Corona Desk by Monard Law

De laatste updates over de gevolgen van COVID-19 en hoe bedrijven zichzelf kunnen beschermen.

 

Meer info. 

>> Archief <<

13/03/2020 - Nationale Veiligheidsraad - fase 2

Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen. Lees hier.

16/03/2020 - Nationale Arbeidsraad

Bespreking Nationale Arbeidsraad (NAR) interprofessionele CAO TW – EW bedienden

Er wordt momenteel onderhandeld over een interprofessionele CAO (o.a. technische werkloosheid binnen PC 200). 

 

Nieuwe instructies en FAQ RVA

De RVA publiceerde op haar website vandaag nieuwe instructies en een FAQ over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Aarzel niet om ons te blijven bevragen of moeilijkheden op het terrein m.b.t. de tijdelijke werkloosheid te melden. We geven deze via het VBO stelselmatig door aan de diensten van de RVA.

FAQ van de RVA

17/03/2020 - Nationale Veiligheidsraad - versterkte maatregelen

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel) die gisteren en vanochtend zijn geformuleerd. Lees hier. 

19/03/2020 - Nationale Arbeidsraad - uitbreiding tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De  Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 18 maart 2020 de CAO nr. 147 gesloten betreffende de economische werkloosheid voor bedienden naar aanleiding van de Coronavirus-crisis. ORI heeft dit zeer nauw opgevolgd, en kan hierbij meedelen dat ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt uitgebreid. Hierdoor kunnen advies- en ingenieursbureaus vanaf nu een dossier tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA, en hierbij 'overmacht' inroepen. Lees hier. 

20/03/2020 - Goedkeuring ministerraad

De ministerraad besliste zonet om alle ondernemingen toegang te geven tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dat retroactief vanaf vrijdag 13 maart.

 

Alle gedane, lopende en nieuwe aanvragen vanaf die datum worden behandeld als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd door middel van één unieke aanvraag, waarin ook de persoonsgegevens worden opgenomen, en waarbij “corona” als enige reden wordt opgegeven.

 

Neem contact op met uw sociaal secretariaat voor informatie over de te volgen procedures. 

23/03/2020 - Het coronavirus, gids voor bedrijven (FAQs)

Het coronavirus slaat ongenadig hard toe en heeft een invloed op de uitvoering van uw contracten, uw arbeidsomstandigheden en uw zakelijke activiteiten. Wat betekent dit juridisch? In deze publicatie van Monard Law worden krachtlijnen toegelicht die kunnen dienen als handvaten, gevolgd door een handige FAQ.

Download hier de gids

25/03/2020 - Tijdelijke opschorting van de procedure voor de sociale verkiezingen

In het licht van het strikte en uitzonderlijke kader waarin we verkeren naar aanleiding van de corona-epidemie, zijn de sociale partners op dinsdag 24 maart 2020 in de NAR tot een akkoord gekomen omtrent de bepalingen bij de beslissing van de G10 om tijdelijk de procedure voor de Sociale verkiezingen 2020 op te schorten. Meer info.

31/03/2020 - Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden. Lees verder op de website van Febelfin.

01/04/2020 - Compensatiepremie

De Vlaamse regering heeft op 1 april de compensatiepremie aangekondigd als nieuwe economische steunmaatregel voor bedrijven die minstens 60% omzetsverlies lijden in april. Lees hier.

06/04/2020 - European Investment Bank

De Commissie en het Europees Investeringsfonds (deel van EIB-groep) maken 8 miljard euro aan financiering vrij voor 100 000 kleine en middelgrote bedrijven

Lees hier verder.

08/04/2020 - Fluvius herstart ‘solitaire werken’

Nutsbedrijf Fluvius herstart vandaag 8 april met de uitvoering van werken die volstrekt veilig en ‘solitair’ - dus alleen en zonder klanten of andere mensen in de buurt - kunnen worden uitgevoerd. Die beslissing komt er na een grondige analyse in overleg met de afdeling Preventie en het managementcomité. Het gaat om de fasen 2 en 3 uit een ruimer stappenplan met zes fasen dat hen voorbereidt op een verdere opschaling van al hun activiteiten in de komende periode. Lees meer.

10/04/2020 - VLARIO: Financiële implicaties voor de riolerings- en waterzuiveringssector

De COVID-19 crisis zet de overheidsbudgetten onder aanzienlijke druk. Daardoor rijst de vraag of het voor Vlaanderen wel haalbaar zal blijven om de huidige bijdragen vanuit de Vlaamse begroting naar de investeringen in de waterzuivering aan te houden. VLARIO pleit er juist voor om het investeringsritme op te drijven. Daar zijn volgens VLARIO twee goede redenen voor. Lees meer.

10/04/2020 - Koninklijk Besluit waarborgt de continuïteit van de Algemene Vergaderingen

In het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie werd het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht gepubliceerd. Dat koninklijk besluit voorziet in uitzonderingsmaatregelen, van beperkte duur (van 1 maart tot en met 3 mei 2020), om te garanderen dat de bestuursorganen van vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen naar behoren kunnen blijven werken. Lees meer.

10/04/2020 - Impact op bodemsaneringsprojecten

OVAM heeft op haar website vragen en antwoorden gebundeld in het kader van de impact van de Coronavirus-crisis. Onder andere vragen over bodemsaneringsprojecten komen aan bod. Lees meer.

14/04/2020 - De Watergroep: aangepaste maatregelen

In het kader van de huidige Coronavirus-crisis hanteert ook De Watergroep aangepaste maatregelen om bepaalde werken opnieuw te kunnen opstarten. Lees meer.

23/04/2020 - Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt. Lees de gids hier. 

23/04/2020 - Relance: concrete voorstellen door het VBO

Op 23/04/2020 heeft het VBO een presentatie gegeven over de aanpak van de COVID19-crisis, waarbij enkele concrete voorstellen voor de relance werden toegelicht. U kan de presentatie (mix NL en FR) hier downloaden (inloggen vereist). 

24/04/2020 - Relance bouw- en infrastructuurprojecten

De sector van advies- en ingenieursbureaus bedankt de overheden en toont bereidwilligheid om extra inspanningen te leveren voor de herlancering van de bouw- en infrastructuurprojecten. Lees hier het ORI-persbericht.

25/04/2020 - Verklaring van de Eerste Minister omtrent de exit-strategie

Hierbij kunt u de verklaring van Eerste Minister Sophie Wilmès vinden na afloop van de Nationale Veiligheidsraad van 24/04/2020. De presentatie vindt u hier.

30/04/2020 - heropstart van bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren vanaf 4 mei

Ministerieel Besluit bepaalt de voorwaarden voor de heropstart van bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren vanaf 4 mei. Lees meer.

19/10/2020 - Telewerk is opnieuw de regel

Telewerk maakt deel uit van de maatregelen die op vrijdag 16 oktober 2020 werden overeengekomen ter bestrijding van het COVID-19-virus, net zoals de verplichte sluiting van de inrichtingen uit de horecasector. Voor advies- en ingenieursbureaus geldt dus ook weer de verplichting om waar mogelijk te telewerken. Meer lezen. 

ORI licht de bevoegde ministers van de gewestregeringen in

ORI heeft op 24/03/2020 een brief opgesteld waar we de aandacht vestigen op hoe onze leden omgaan met de huidige crisis, en leggen we onder andere de nadruk op het belang van de continuïteit wat studieopdrachten betreft. Lees de brief hier (inloggen vereist)

Minister Lydia Peeters wil zoveel mogelijk wegenwerken doorvoeren of heropstarten

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters roept bedrijven op om zoveel mogelijk aan het werk te blijven: “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein waar heel wat overheidsopdrachten en investeringen plaatsvinden. Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke werken in veilige omgevingen uitgevoerd worden. Ik zou dan ook willen dat de meeste werken voortgang kunnen boeken. Tal van werken zijn immers urgent en eisen een strikte opvolging. Denk maar aan het aanpakken van gevaarlijke punten op de gewestwegen, de grote werven op onze autosnelwegen, de aanleg van fietspaden, de aanpassingen van bruggen, het oplossen van conflictsituaties en dergelijke meer. Er ligt erg veel werk op tafel dat een uitstel absoluut niet wenselijk is”. Lees hier. 

De schatting van de impact van COVID-19 op de economie: overzicht per instelling

Download hier de documentatienota van de CRB (30/07/2020). 

 

Bron.